Mariánský sloup – Wikipedie

Mariánský sloup – Wikipedie
— Read on cs.m.wikipedia.org/wiki/Mariánský_sloup

Panna Maria na sloupu se zjevuje jakubskému poutníkovi, obraz z 18. století

Mariánský sloup je typ sochařského díla, které má podobu sloupu, na jehož vršek je umístěna mariánská socha. Nejčastějšími mariánskými výjevy na sloupech jsou Immaculaty, Madony (Panny Marie s Ježíškem), Assumpty a dále řada regionálních poutních mariánských obrazů. Mariánské sloupy byly vztyčovány jako votivní díla a jako pamětní sloupy, často jako připomínka tragických událostí, válek (např. pražský mariánský sloup zdvižený roku 1650), případně morové epidemie (široká skupina morových sloupů).

Samotné umělecké ztvárnění mariánských sloupů je rozmanité. Od jednoduchých sloupů se sochou umístěnou na jejich vršku po rafinovaně kompované architektonická díla s bohatou výzdobou, které se sloupem má společnou pouze výraznou vertikalitu.

VývojEditovat

Mariánský sloup naproti bazilice Panny Marie Sněžné v Římě

Římská tradiceEditovat

Vztyčování monumentálních sloupů má kořeny v antickém Římě. V křesťanském prostředí měl sloup důležitou symboliku vzepětí člověka k nebi (stylité). Zajimavá (i když doložená později) je legenda o Panně Marii na sloupu (živá zejména v Zaragoze, bazilika Panny Marie na Sloupu), podle které se Panna Maria zjevila sv. Jakubovi 2. února roku 40 na sloupu. 

  • První bezpečně doložený mariánský sloup pochází z 10. století (v Clermont-Ferrand ve Francii),
  • Tridentský konci (15451563) a následné období protireformace přijalo dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie a s ním ikonografický typ Panny Marie Immaculaty, jímž se pozvedla mariánská úcta a mariánské sloupy se staly běžné. Pro široké uplatnění mariánských sloupů nelze ani opominout snahu užití pohanských architektonických prvků a jejich naplnění křesťanským poselstvím. Egyptské obelisky doplněné křížem: Řím, Turín, Paříž a řada dalších, nejslavnější:
  • Žulový obelisk Gaia Cornelia Galla, římského prefekta v egyptské Heliopolis z 1.stol. př. n. l. Roku 37 jej dal císař Caligula přenést do Říma a vztyčit ve svém cirku. Roku 1586 jej dal papež Sixtus IV. přemístit a vztyčit na Svatopetrském náměstí v Římě (tzv. vatikánský obelisk),
  • Sloup z antické Maxentiovy baziliky a na jeho vrcholu bronzovou sochu madony. vztyčil roku 1614 architekt Carlo Maderno na objednávku papeže Pavla V. naproti římské bazilice Panny Marie Sněžné

Střední Evropa po třicetileté válceEditovat

Tato trojice nastartovala oblibu mariánských sloupů v zemích habsburské monarchie (zvlášť Česko, Rakousko, Slovensko a Maďarsko). Během raného novověku se v těchto zemích objevil mariánský sloup téměř ve všech městech – i když se mariánské sloupy objevují i v dalších zemích katolické Evropy (Francie, Španělsko atd.).

Vrchol vztyčování mariánských sloupů proběhl v 17. a 18. století, nicméně vztyčování pokračovalo i v 19. století, kdy bylo novým impulsem pro stavbu oficiální uznání Neposkvrněného početí Panny Marie jako dogmatu (Immaculaty jakožto ikonografický typ odkazující k Neposkrvrněnému početí vznikaly již dříve).

Trojiční a jiné světecké sloupyEditovat

Sloup Nejsvětější Trojice v Brně s hlavním trojičním motivem na vrcholku sloupu, nicméně s umístěnou Pannou Marií (Immaculata) na čestném místě na sloupu

V druhé polovině 17. století díky vídeňskému morovému sloupu (dokončen a svěcen 1693) začal mariánským sloupům konkurovat i sloup s tématem Nejsvětější Trojice (trojiční sloupy). Poté vznikaly i další světecké sloupy: Sloup sv. Josefa (Praha Karlovo náměstí), sv. Vojtěcha (Praha, u sv. Apolináře), sv. Floriána (Ivanovice na Hané), sv. Norberta (Sv. Kopeček u Olomouce) a další. Důvod záměny mariánské tématiky s trojiční snad souvisí s tureckým nebezpečím – investor se vymezil vůči muslimským Osmanům, kteří trojiční koncept neznali. Byly zjíštěno, že v období 1680–1713 v západních Čechách vzniklo dokonce více trojičních sloupů, než mariánských, v poměru 3:2. V této době také vznikaly trojiční sloupy s Pannou Marií umístěnou na čestné místo, někdy přímo scéna Korunování Panny Marie s převýšenou Nejsvětější Trojicí (např. v Brně, v Olomouci), také sloupy Svaté rodiny, např v Admontu.

Марианская колонна — это тип скульптуры, которая имеет форму столба, на котором установлена статуя Мариана. Самыми распространенными марианскими сценами на колоннах являются Иммакулата, Мадонна (Дева Мария и Младенец Иисус), Ассампти и ряд региональных изображений паломничества марианцев. Колонны Марии были возведены как обету и как мемориальные столбы, часто как напоминание о трагических событиях, войнах (например, Пражская Марианская колонна, возведенная в 1650 году) или эпидемиях чумы (широкая группа колонн чумы).

Художественное изображение самих марианских колонн разнообразно. От простых колонн с установленной на них статуей до искусно составленных архитектурных работ с богатой отделкой, которая имеет только значительную вертикальность с колонной.

Римская традиция РедактированиеРенессанс монументальных колонн уходит корнями в древний Рим. В христианской среде столб имел важный символизм вознесения человека на небеса (стилизованный). Интересна (хотя и документирована позже) легенда о Деве Марии на Колонне (особенно живая в Сарагосе, Базилика Богоматери Колонны), согласно которой Богоматерь предстала перед св. Джеймс, 2, 40 февраля, на столбе. Первая безопасно документированная колонна марианцев относится к 10-му веку (в Клермон-Ферране, Франция), к концу Трайдентина (1545-1563), и последующая контрреформация приняла догму Непорочного Зачатия и иконографический тип Девы Непорочной Девы Марии, что возвысило почтение Марии и марианские колонны стали обычным явлением. Для широкого использования колонн Марии не следует забывать об усилиях по использованию языческих архитектурных элементов и исполнять их с христианской проповедью. Египетские обелиски дополнены крестом: Рим, Турин, Париж и многие другие, наиболее известные: гранитный обелиск Гайи Корнелиуса Галло, римского префекта в Гелиополисе Египта с 1-го века. В 37 году император Калигула привез его в Рим и установил в своем цирке. В 1586 году папа Сикст IV передал его ему. переместить и установить на площади Святого Петра в Риме (так называемый Ватиканский обелиск), Колонну древней базилики Максенти и на ее вершине бронзовую статую Мадонны. Возведен в 1614 году архитектором Карло Мадерно по приказу папы Павла V напротив римской базилики Богоматери Снежной. Центральная Европа после Тридцатилетней войны, построенной в Мюнхене в 1638 году, в качестве благодарности за спасение города от шведской армии и чумы. Наша Леди плывет на своем пике по лунному полумесяцу, как Королева Небес. Марианская колонна в Вене (Ам Хоф, позже переехавшая в Вернштайн-на-Инне) с 1647 г. — Спасибо за защиту Вены от Тридцатилетней войны. Марианская колонна (Староместская площадь) с 1650 г. — Спасибо за защиту Праги от шведов. Император Фердинанд III. Это трио положило начало популярности марианских колонн в странах Габсбургской монархии (особенно в Чехии, Австрии, Словакии и Венгрии). В начале современного периода в этих странах появилась колонна марианцев почти во всех городах, хотя колонны Девы Марии появились в других странах католической Европы (Франция, Испания и т. Д.). Возвышение Марианских колонн было возведено в 17-м и 18-м веках, но возведение продолжалось в 19-м веке, когда официальное признание Непорочного Зачатия Девы Марии в качестве догмы стало новым стимулом для строительства (Непорочный как иконографический тип, относящийся к Непорочному Зачатию, возникшему ранее).

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s